OdborníciNovinky pre odborníkovHodnotenie účinnosti odvykacích programov u väzňov

Hodnotenie účinnosti odvykacích programov u väzňov

V Spojenom kráľovstve je pomerne rozsiahly trh s heroínom aj inými opiátmi. Mnoho závislých od heroínu preto žije vo väzniciach, kde potrebujú podporu v podobe odvykacieho programu. Ten opísali lekári z Leeds Institute for Health Science v odbornom časopise Trials. V súčasnosti sa ako najčastejšie prostriedky na odvykanie závislosti od heroínu v britských väzniciach používajú buprenorfín a metadón. Bohužiaľ, zatiaľ nikdy nebola účinnosť týchto liekov podávaných vo väzenskom prostredí hodnotená. Tento deficit sa pokúsili napraviť lekári a vedci z Inštitútu pre zdravotné vedy v anglickom Leedse.

Dizajn štúdie

Štúdia bola navrhnutá ako otvorená randomizovane kontrolovaná štúdia. V súčasnosti zatiaľ beží jej pilotný projekt, ktorý prebieha na pôde troch britských väzníc. Kritériá pre zaradenie do štúdie sú nasledujúce: vek medzi 18 až 65 rokmi, nepovolené užívanie opiátov (potvrdené laboratórnym rozborom moču), prianie sa závislosti zbaviť, zostávajúci čas výkonu trestu dlhší než 28 dní a podpis informovaného súhlasu. Do štúdie, naopak, nie sú zahrnutí pacienti už liečení v iných odvykacích centrách, pacienti s kontraindikovaným podaním buprenorfínu alebo metadónu a väzni, ktorých zdravotný stav detoxikáciu neumožňuje.

Hodnotenie štúdie

Ako primárny výsledok štúdie bude hodnotená abstinencia po ôsmich dňoch po detoxikácii. Výsledky budú stanovené pomocou laboratórneho testu vzorky moču. Pokiaľ klient detoxikáciu nedokončí alebo odmietne vzorku moču odovzdať, bude hodnotený ako neabstinujúci.

Ako sekundárne výsledky vedci očakávajú opis nežiaducich účinkov liečby a hodnotenie abstinencie v dlhšom časovom období – tri a šesť mesiacov po detoxikácii. Hodnotené bude tiež nevhodné správanie sa väzňov, ako je napríklad ďalšie užívanie nelegálnych drog, pokusy o samovraždu alebo sebapoškodzovanie. Väzni, ktorým v priebehu detoxikácie vyprší trest, budú sledovaní aj na slobode a budú pre nich platiť podobné podmienky ako pre súčasných väzňov.

Čo sa od štúdie očakáva

Po vyhodnotení výsledkov štúdie sa očakáva, že štúdia prispeje k porovnaniu účinnosti liečby pomocou buprenorfínu či metadónu a ukáže, či vo väzenskom prostredí existujú rozdiely. Výsledky by potom mali ovplyvniť britskú národnú väzenskú zdravotnú politiku a mali by prispieť k spísaniu záväzných pokynov pre liečbu väzňov.

(kam)

Zdroj: Sheard L. et al., The Leeds Evaluation of Efficacy of Detoxification Study (LEEDS) Prisons Project Study: protocol for a randomised controlled trial comparing methadone and buprenorphine for opiate detoxification., Trials. 2009 Jul 14; 10: 53.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Nemoci srdce