OdborníciNovinky pre odborníkovGenetické variácie v OPRD1 géne a odpoveď na liečbu závislosti od opioidov

Genetické variácie v OPRD1 géne a odpoveď na liečbu závislosti od opioidov

Farmakologická liečba závislosti od opioidov, bohužiaľ, nie je vždy úspešná. Odpoveď sa súčasná veda snaží hľadať aj pomocou metód genetickej diagnostiky.

V súčasnosti sú v liečbe závislosti od opioidov bežne používané dve látky, buprenorfín a metadón. Aj napriek ich preukázateľnej účinnosti sa odpoveď na liečbu líši v závislosti od konkrétneho jedinca. Do popredia záujmu sa tak stále viac dostávajú genetické faktory, ktoré by dané rozdiely mohli aspoň čiastočne vysvetliť.

Recentná práca analyzovala farmakogenetické asociácie šiestich polymorfizmov v OPRD1, géne kódujúcom δ-opioidný receptor, s výsledkom substitučnej liečby buprenorfínom v kombinácii s naloxonom (Suboxone) alebo metadónom. Do otvorenej klinickej štúdie v trvaní 24 týždňov bolo zaradených celkovo 582 pacientov zo Spojených štátov a Európy závislých od opioidov. Výsledok substitučnej liečby bol hodnotený pomocou počtu vynechaných alebo pozitívnych testov na prítomnosť opioidov v moči počas liečebnej periódy.

V celkovom súbore nebol žiadny jednonukleotidový polymorfizmus (single-nucleotide polymorphism; SNP) v OPRD1 významne asociovaný s liečebným výstupom. Pri oddelenom testovaní pohlaví boli u žien nájdené 2 intrónové SNP (rs581111 a rs529520) predikujúce výsledok liečby buprenorfínom. Ženy s AA alebo AG genotypom v rs581111 dosahovali významne horšie výsledky než tie s GG genotypom (relatívne riziko [RR] = 1,67; 95 % konfidenčný interval [CI] 1,06 – 2,1; P = 0,03). A ženy s AA genotypom v rs529520 vykazovali horšie výsledky než pacientky s CC genotypom (RR = 2,15; 95 % CI 1,3 – 2,29; P = 0,006). U mužov neboli žiadne významné asociácie detegované.

Výsledky predkladanej práce naznačili, že rs581111 a rs52920 môžu byť užitočné pri zvažovaní liečebných možností u žien závislých od opioidov. No výsledky je ešte nutné potvrdiť na nezávislej vzorke.

(the)

Zdroj: Clarke T. K. al. Genetic variation in OPRD1 and the response to treatment for opioid dependence with buprenorphine in European-American females. Pharmacogenomics J – publikované online 15. októbra 2013; doi: 10.1038/tpj.2013.30


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Křečové žíly