OdborníciNovinky pre odborníkovBuprenorfín-naloxon a metadón znižujú užívanie nelegálneho buprenorfínu a riziko HIV

Buprenorfín-naloxon a metadón znižujú užívanie nelegálneho buprenorfínu a riziko HIV

Substitučná liečba kombináciou buprenorfín-naloxon alebo metadónom viedla u jedincov závislých od opioidov, ktorí si injekčne aplikovali nelegálne získaný buprenorfín, k zníženiu jeho užívania i užívania iných nelegálnych opioidov a obmedzila rizikové správanie z hľadiska HIV.

Do tejto pilotnej randomizovanej kontrolovanej 12-týždennej štúdie bolo zaradených 80 osôb starších ako 25 rokov, ktoré vyhľadali centrum liečby závislosti od opioidov a uvádzali aplikáciu najmenej 10 injekcií nelegálne získaného buprenorfínu v posledných 30 dňoch. Závislosť bola potvrdená podľa kritérií ICD-10. Cieľom štúdie bolo určiť podiel závislých, ktorí akceptujú liečbu buprenorfínom-naloxonom alebo metadónom a vplyv tejto substitučnej liečby na riziko HIV.

Účastníci štúdie boli sledovaní denne v lekárskom centre Uranti v Tbilisi (Gruzínsko). Hodnotené bolo užívanie opioidov podľa rozboru moču, pokračovanie v liečbe a rizikové správanie z hľadiska HIV podľa Risk Assessment Battery.

V polovici minulého roku boli publikované prvé výsledky tejto štúdie. Priemerný vek účastníkov bol 33,7 roka, 4 z nich boli ženy a priemerná dĺžka injekčného užívania opioidov bola 5,8 roka. Žiadny z účastníkov nebol pred liečbou ani po 12 týždňoch liečby HIV pozitívny a u 73,4 % bola zistená pozitivita vírusu hepatitídy C. Liečbu dokončilo 68 pacientov (85 %). Zníženie užívania nelegálne získaného buprenorfínu a iných nelegálnych opioidov sa významne znížilo pri liečbe buprenorfínom-naloxonom i metadónom bez významného rozdielu medzi skupinami. Liečba bola dobre tolerovaná bez hlásených závažných nežiaducich príhod.

Substitučnú liečbu buprenorfínom-naloxonom alebo metadónom podávanou za každodenných kontrol možno využiť na zníženie nelegálneho užívania buprenorfínu a na prevenciu prenosu infekcie HIV.

(zza)

Zdroj: Otiashvili D., et al. Methadone and buprenorphine-naloxone are effective in reducing illicit buprenorphine and other opioid use, and reducing HIV risk behavior-outcomes of a randomized trial. Drug Alcohol Depend. 2013 Dec 1; 133 (2): 376–82; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2013.06.024


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cílená biologická léčba