Drogová situácia v SR

Údaje a informácie o stave drogovej problematiky, o nových trendoch a vývoji drogovej situácie na národnej úrovni podávané v rámci piatich kľúčových indikátorov, v oblasti prevencie, liečby, represie a prijatých intervencií/opatrení, sú sústredené vo Výročnej správe o stave drogovej problematiky na Slovensku, ktorá podáva ucelený obraz o stave a úrovni drogovej situácie za príslušný kalendárny rok.

Trendy charakterizujúce situáciu v užívaní drog v SR v roku 2006:

  • U mladých ľudí vo veku 15-24 rokov pokračoval rastúci trend skúseností s užívaním marihuany a extázy, pričom dlhodobejší stabilný a mierny rast skúseností s extázou bolo možné pozorovať u žien.
  • Celoživotná prevalencia užívania kokaínu, heroínu a metamfetamínu v celej populácii zostáva relatívne nízka, okolo 1%.
  • Počet problémových užívateľov drog sa odhadoval približne okolo 19 000.
  • Ďalej sa odhaduje, že v kontakte s programami výmeny ihiel a striekačiek bolo okolo 21% problémových užívateľov drog a v liečbe okolo 10%.
  • Pokračoval klesajúci trend počtu užívateľov drog v liečbe.
  • Najviac užívateľov sa v roku 2006 liečilo v spojení s užívaním heroínu, pervitínu a marihuany.
  • Najviac prvoliečených bolo kvôli pervitínu s priemerným vekom 23 rokov. Za nimi nasledujú užívatelia heroínu s priemerným vekom 28 a užívatelia marihuany s priemerným vekom 20 rokov.
  • Najvyšší podiel páchateľov drogových trestných činov a najväčší podiel na záchytoch drog bol zaznamenaný v skupine drog: marihuana, pervitín a heroín.
  • Ceny drog: marihuany, hašiša, kokaínu, heroínu a LSD ostávajú relatívne stabilizované. U cien extázy a pervitínu došlo k poklesu, pričom existujú regionálne rozdiely.
  • Zvýšila sa výroba pervitínu v každom kraji Slovenska a rozširuje sa jeho výroba aj do východného regiónu.

Zdroj: www.infodrogy.sk

Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cílená biologická léčba