Novinky pre odborníkov

Archív noviniek


Nájdených: 92 z celkového počtu 92, zobrazené 71. – 80.

 1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10 

Toxicita nadmerných dávok buprenorfínu u detí
O nežiaducich účinkoch predávkovania bupreforfínom u dospelých sa vie pomerne veľa. Omnoho menej informácií je však o užití nadmerných dávok tohto lieku deťmi. Toto informačné okno sa pokúsili...

Pamäť u pacientov závislých od opiátov a liečených substitučnou terapiou
Substitučná liečba pacientov závislých od opiátov sa ukázala ako pomerne účinná pri udržaní pacientov v liečbe a obmedzení zneužívania opiátov na trestnú činnosť. Dopad substitučnej terapie,...

Aj substitučné látky sa zneužívajú
Subutex je liek obsahujúci opioidnú látku buprenorfín a je typickým zástupcom medikamentov, ktoré sa podávajú závislým narkomanom v rámci substitučnej liečby. Okrem riadne predpísaných liečiv však...

Hodnotenie účinnosti odvykacích programov u väzňov
V Spojenom kráľovstve je pomerne rozsiahly trh s heroínom aj inými opiátmi. Mnoho závislých od heroínu preto žije vo väzniciach, kde potrebujú podporu v podobe odvykacieho programu. Ten opísali...

Dlho účinkujúce opioidné agonisty v liečbe závislých od heroínu – prečo ich nazývať "substitúciou"?
Na liečbu jedincov závislých od heroínu sa používajú dlhodobo pôsobiace agonisty opiátových receptorov, najmä metadon a buprenorfín. V mnohých štúdiách už bola preukázaná ich bezpečnosť a efektivita....

Tehotným ženám závislým od opioidov najviac svedčí substitučná terapia buprenorfínom
Lekári z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Motol sa v minulých rokoch zaoberali prospektívnou štúdiou svojich pacientok, ktoré boli závislé od heroínu alebo boli zaradené do...

Randomizovaná štúdia účinnosti a nákladovej efektivity podávania buprenorfínu ako alternatívy metadonu pri heroínovej závislosti
Buprenorfín je alternatívou podávania metadonu v liečbe heroínovej závislosti a má výhodu v možnosti obmeny dennej dávky. V nasledujúcej štúdii bola skúmaná účinnosť v spojení...

Vplyv substitučnej terapie na pôrodnú hmotnosť novorodencov, ich popôrodnú adaptáciu, výživu a priebeh novorodeneckého abstinenčného syndrómu
Na porovnanie určitých odchýlok u novorodencov, ktorých matky boli buď drogovo závislé, alebo na substitučnej terapii, sa zamerala prospektívna štúdia gynekologicko-pôrodníckej kliniky 2. LF UK a FN...

Optimalizácia výhod podávania nesledovaných dávok stabilným drogovo závislým pacientom s udržiavacou liečbou: follow-up randomizovanej štúdie
Registrácia kombinácie buprenorfínu a naloxonu, ktorá bola vytvorená s cieľom minimalizovať riziko zneužitia, viedla niektoré austrálske orgány so súdnou právomocou k povoleniu liečby stabilných...

Liečba buprenorfínom a metadonom u drogovo závislých žien počas gravidity: porovnanie rastu plodov a neonatálnych výsledkov v dvoch nasledujúcich prípadových štúdiách
Cieľom opisovanej štúdie bolo porovnať účinok liečby buprenorfínom a metadonom na plody tehotných žien závislých od heroínu, ktoré podstupovali udržiavaciu terapiu počas tehotenstva. Do prvej skupiny...

Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Růst dětí