Novinky pre odborníkov

Archív noviniek


Nájdených: 92 z celkového počtu 92, zobrazené 51. – 60.

 1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10 

Porovnanie terapie prípravkom Suboxone a klonidínom v liečbe opiátovej závislosti
Problematika liečby opiátovej závislosti je aj v súčasnosti stále aktuálna. V augustovom vydaní časopisu Archives of Psychiatric Nursing jej bola venovaná zaujímavá práca amerických autorov. Išlo ...

Vývoj kriminality u drogovo závislých osôb na dlhodobej substitučnej liečbe
Šesťročné sledovanie osôb závislých od opiátov, ktoré užívali substitučnú liečbu v štúdii PREMOS, ukázalo významné zníženie kriminality, a to tak trestných činov po požití drogy, ako aj krádeží a ...

Predĺženie QT intervalu pri odvykacej terapii metadónom a buprenorfínom
Metadón a buprenorfín sú látky bežne používané v liečbe opiátovej závislosti. Výsledky niektorých štúdií naznačujú, že odvykacia terapia metadónom môže byť spojená s rizikom predĺženia QT interval...

Začatie podávania metadónu v primárnej starostlivosti: štúdia ANRS-Methaville
Vo Francúzsku bola nedávno dokončená štúdia, ktorá porovnávala účinnosť metadónu pri substitučnej liečbe začatej u praktického lekára v porovnaní s rovnakou liečbou, ktorá sa začala v centre drogo...

Substitučná liečba buprenorfínom u dojčiacich matiek
Austrálska štúdia merala množstvo buprenorfínu a jeho metabolitu norbuprenorfínu v materskom mlieku žien závislých od opiátov, ktoré užívajú substitučnú liečbu, a hodnotila jeho nežiaduce účinky n...

Zneužívanie buprenorfínu ako dôsledok zlej dostupnosti preskripcie tohto prípravku
Americkí autori ukázali, že nedostupnosť predpísanej liečby buprenorfínom je rizikovým faktorom jeho zneužívanie. Identifikovali tiež ďalšie rizikové faktory spojené so zneužívaním buprenorfínu.Su...

Liečba závislosti od opiátov s podávaním buprenorfínu-naloxonu alebo metadónu v čase novej liekovej politiky v Spojenom kráľovstve
V súlade so zmenou politiky liečby drogovej závislosti, ktorá v posledných 5 rokoch prebieha v Spojenom kráľovstve a znamená presun od obyčajného zdôrazňovania nutnosti abstinencie smerom k maximá...

Substitučná liečba znižuje pravdepodobnosť HIV infekcie
Perorálna substitučná liečba u užívateľov opiátov znižuje rizikové správanie spojené s užívaním drog s vysokým rizikom prenosu HIV, ale už menší efekt má na riziká spojené so sexuálnym ž...

Psychosociálne zmeny v priebehu substitučnej terapie buprenorfínom/naloxonom
Maďarskí vedci nedávno publikovali výsledky zaujímavého pozorovania pacientov s opiátovou závislosťou. Vo svojej práci hodnotili zmeny v psychosociálnej oblasti (úzkosť, depresia, túžba), ku ktorým...

Implantáty s buprenorfínom efektívne pri opiátovej závislosti
Podľa novej štúdie amerických lekárov môže liečba s využitím buprenorfínových implantátov (Probuphine, Titan Pharmaceuticals, Inc) významne obmedziť závislosť od opiátov a môže byť podobne účinná ako...

Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci